Ny kvalitetschef för Nordic Flanges AB, Örnsköldsvik

Dipl.ing. Hilmija Draganovic

Hilmija har en 33 år lång erfarenhet inom produktion med effektivitet, kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet som specialitet. Han har haft ledande befattning även inom hållbarhetsområdet. De senaste åren har Hilmija främst arbetat med och för företag i Sverige, Tyskland, Kina, Singapore, Japan, Sydkorea, Norge, Baltikum och USA inom olika områden såsom fordonsindustrin, skeppsbyggnad, stål- och järngjutning, olja & gas, elektronik och möbler.

Hilmija har kunskaper inom ISO 9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949. ISO 17025. Strategiutveckling och implementering, Supply Chain Management, Processmappning, Projektledning, NORSOK, Kelvin TOP SET Senior Investigator, QA / QC offshore-projekt för olja och gas, gjutning, formsprutning, projekt- och operativ kvalitetshantering Montering – Just in Time-process, Lean, 6 Sigma, Kostnad för dålig kvalitetshantering (COPQ), Hantering av Leverantörsrelationer, APQP / PPAP. Han har dessutom besökt mer än 450 företag världen över och har genomfört över 100 leverantörsrevisioner.

Nordic Flanges OEM-kunder och våra strategiska distributörer ställer mycket höga krav på material, kvalitet, certifikat och leveransförmåga. Denna strategiska rekrytering ger oss en förbättrad möjlighet att leverera detta och att fortsätta växa globalt.

Vi hälsar Hilmija varmt välkommen till Nordic Flanges i Örnsköldsvik då han tillträder sin tjänst i slutet av juni.

Frederik von Sterneck
VD och koncernchef
Nordic Flanges Group AB (publ.)

New quality manager for Nordic Flanges AB, Örnsköldsvik

Dipl.ing. Hilmija Draganovic

Hilmija has 33 years of experience in production with efficiency, quality, environment, health and safety as a specialty. He has also held senior positions in the area of sustainability. In recent years, Hilmija has mainly worked with and for companies in Sweden, Germany, China, Singapore, Japan, South Korea, Norway, the Baltics and the USA in various areas such as the automotive industry, shipbuilding, steel and iron casting, oil & gas, electronics and furniture.

Hilmija has knowledge in ISO 9001: 2015, ISO14001: 2015, IATF16949. ISO 17025. Strategy development and implementation, Supply Chain Management, Process mapping, Project management, NORSOK, Kelvin TOP SET Senior Investigator, QA / QC offshore projects for oil and gas, casting, injection molding, project and operational quality management Assembly – Just in Time process, Lean, 6 Sigma, Cost of Poor Quality Management (COPQ), Supplier Relationship Management, APQP / PPAP. He has also visited more than 450 companies worldwide and has conducted over 100 supplier audits.

Nordic Flange’s OEM customers and our strategic distributors place very high demands on materials, quality, certificates and delivery capacity. This strategic recruitment now gives us an improved opportunity to continue to deliver this and to grow globally.

We warmly welcome Hilmija to Nordic Flanges in Örnsköldsvik when he takes up his post at the end of June.

Frederik von Sterneck President and CEO
Nordic Flanges Group AB (publ.)