Bolagsordning

§ 1     Firma
Bolagets firma skall vara Nordic Flanges Group AB (publ).

§ 2    Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3    Verksamhet
Bolaget skall genom moderbolag och dotterbolag bedriva handel och industriell verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4    Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1.500.000 kr och högst 6.000.000 kr.

§ 5    Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000.

§ 6    Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7    Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8    Anmälan om, samt rätt till deltagande i, bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9    Fullmaktsinsamling
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

§ 10   Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1)          Val av ordförande vid stämman;
2)          Upprättande och godkännande av röstlängd;
3)          Godkännande av dagordning;
4)          Val av en eller två justeringsmän;
5)          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6)          Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7)          Beslut
a)          om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)          om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c)          om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8)          Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
9)          Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10)        Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12   Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

_____________________

Antagen vid ordinarie årsstämma den 15 juni 2016.

Bolagsordning

Bolagsordning