Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn skall vara Nordic Flanges Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall genom moderbolag och dotterbolag bedriva handel och industriell verksamhet inom metallindustrin samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2.500.000 kronor och högst 10.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen ska bestå av 3-9 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 8 Deltagande i bolagstämma
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

_____________________

Senast ändrad på extra bolagsstämma den 28 januari 2022.

Bolagsordning