Företrädesemission 2022

Begränsad information

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information relaterad till företrädesemissionen begränsad. För att ta del av informationen ber vi dig läsa igenom nedan information och lämna bekräftelse på att du godkänt villkoren. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna hemsida utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nordic Flanges Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nordic Flanges Group kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Nordic Flanges Group offentliggjort. Erbjudandet att förvärva aktier riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Informationen på denna hemsida får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kina, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen på denna hemsida får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.